طراحی سایت آبتین گستر سبز

در تمدن هایی که بر محور کشاورزی بنا شده اند ، همچون تمدن و جامعه ایرانی ، همواره بخشی از محصول بر اساس خصوصیات و عواملی ، از طرف زارع جهت کشت سال بعد انتخاب و جدا می گردید و این فرآیند بدوی قطعاً عملی غریزی و مبتنی بر تجربه بود و فاقد پشتوانه علمی شخص ، ولی آنچه امروزه بعنوان علم نوین کشاورزی شناخته می شود و بذر از مهمترین شاخه های آن است ، دقیقاً مبتنی بر دانش ، اطلاعات و شناخت و پتانسیل واحدهای از گیاه است .

shadow